Archive for October, 2013

ANUNT DECALARE TERMEN DEPUNERE OFERTE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI POSDRU ID 57946

Written by cri. Posted in Anunturi

 

ANUNT DECALARE TERMEN DEPUNERE OFERTE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI POSDRU ID 57946

Va aducem la cunostinta ca termenul de depunere al ofertelor si respectiv deschiderea ofertelor se decaleaza dupa cum urmeaza:

-          data si ora limita de depunere a ofertelor:  07.10.2013, ora 11:00

-          data si ora deschiderii ofertelor: 07.10.2013, ora 17:00

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUISERVICII PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI POSDRU ID 57946

Written by cri. Posted in Anunturi

Nr. 756/02.10.2013

Raspuns solicitare clarificare documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii publicitate si promovare aferenta proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946 „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Urmare unor solicitari de clarificari privind prevederile documentatiei de atribuire, va comunicam urmatoarele:

INTREBARE 1

In caietul de sarcini, autoritatea contractanta solicita afisare banner pe site-uri de stiri si de sanatate cu minimum 1.000.000 clienti unici. Dorim sa mentionam ca la categoria sanatate doar 1 singur site se incadreaza cerintelor. Asadar, va rugam sa acceptati si site-uri cu mai putini vizitatori unici, insa care incadreaza in site-urile care ating grupul tinta al proiectului.

Atasam print screen pentru detaliere de pe site-ul trafic.ro

RASPUNS

La categoria site-uri sanatate, bannere-le se vor afisa pe 2 site-uri de sanatate situate in top 5 ca numar de vizitatori conform www.trafic.ro sau la Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI) sau echivalent.

 

INTREBARE 2

In caietul de sarcini, autoritatea contractanta doreste publicare de banner pe site-uri de stiri si de sanatate. Va rugam sa mentionati dimensiunea bannerului

RASPUNS

Dimensiunea banner-ului este prevazuta in caietul de sarcini la pag. Nr. 19, respectiv : leaderboard  728×90 px.

INTREBARE 3

Va rugam sa confirmati ca, in cazul intreprinderilor incadrate in categoria IMM (si care fac dovada acestui lucru), garantia de participare la procedura se poate constitui in cuantum de 1% din valoarea estimata a contractului.

 RASPUNS

In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, „IMM-urile beneficiaza de o reducere a garantiei de participare cu 50%”. In acest sens, se va depune Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor.

INTREBARE 4

Referitor la modelul de contract din documentatie, dorim sa facem urmatoarele modificari:

a. Art. 18.1.(1) În cazul în care PRESTATORUL, din vina sa exclusivă, nu prestează serviciile în conformitate cu Propunerea tehnică si comenzilor ferme ale achizitorului,  ACHIZITORUL are dreptul de a percepe, fără ca prin aceasta să se aducă atingere altor drepturi ale sale conform contractului, majorări de întârziere pentru fiecare zi scursă între termenul de prestare a serviciului indicat în contract (exclusiv) şi termenul efectiv de prestare (inclusiv). In aceste situaţii, PRESTATORUL este considerat ca fiind de drept în întârziere, fără să fie necesară îndeplinirea oricăror formalităţi, începând de la data împlinirii termenului la care acesta trebuia să îşi execute obligaţia, iar aplicarea de daune- interese de către achizitor nu absolvă PRESTATORUL de obligaţia de prestare a serviciilor respective.

(2) Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA.

Solicitam eliminarea cerintei de plata a daunelor interese, fiind deja percepute penalitati. Propunem modificarea punctului (2) astfel: Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul serviciilor neprestate, exclusiv TVA.

b. Art. 18.3. – (1) Nerespectarea plăţii de către ACHIZITOR în termenele prevăzute prin acest contract nu dă dreptul PRESTATORULUI de a suspenda executarea serviciilor, acesta având dreptul de a apela la clauza prevăzută la art. 19.2.

Punctul 19.2. nu exista in modelul de contract.

c. Art. 21.2. – ACHIZITORUL este îndreptăţit să recupereze de la PRESTATOR orice prejudicii suferite din vina PRESTATORULUI, care sunt descoperite după încetarea contractului, în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti aplicabile.

d. Art. 21.3. – PRESTATORUL este obligat să returneze orice sume plătite în exces faţă de valoarea finală certificată a contractului, în termen de 10 zile de la primirea unei notificări în acest sens din partea ACHIZITORULUI. In cazul în care nu se conformează acestei obligaţii, achizitorul are dreptul de a aplica majorări de întârziere, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art 19. Orice plăţi parţiale efectuate de către prestator vor acoperi şi majorarea astfel calculate..

Solicitam eliminarea art. 21.2. si 21.3 intrucat toate obligatiile si drepturile partilor trebuie indeplinite si respectate pe perioada derularii contractului, solicitarile ulterioare nefiind justificate. Mai mult, toate produsele si serviciile vor fi predate in baza unui process verbal de predare-primire acceptat de ambele parti. Consideram ca acceptarea acestui process verbal, precum si plata facturilor aferente prestarii serviciilor sunt dovada bunei prestari a contractului si nu justifica prejudiciile descoperite si solicitate dupa incetarea contractului

RASPUNS

A. Draftul contractului face parte integranta din documentatia de atribuire iar autoritatea contractanta trebuie sa ia toate masurile pentru indeplinirea la timp a serviciilor pentru respectarea termenelor din proiectul POSDRU/81/3.2/S/57946, drept pentru care clauza 18.1 va ramane neschimbata;

B.  Art. 18.3 se va modifica astfel: (1) Nerespectarea plăţii de către ACHIZITOR în termenele prevăzute prin acest contract nu dă dreptul PRESTATORULUI de a suspenda executarea serviciilor, acesta având dreptul de a apela la clauza prevăzută la art. 20.5.

C. si D. – art. 21.2 si 21.3 vor ramane neschimbate in conditiile in care Autoritatea de Management poate refuza rambursarea sumele avansate de achizitor in baza contractului de achizitie din cauze imputabile prestatorului.

 

Totodata, va aducem la cunostinta ca termenul de depunere al ofertelor si respectiv deschiderea ofertelor se decaleaza dupa cum urmeaza:

-          data si ora limita de depunere a ofertelor:  07.10.2013, ora 11:00

-          data si ora deschiderii ofertelor: 07.10.2013, ora 17:00

Va multumim pentru interesul acordat acestei achizitii si va asteptam cu oferta.

Asociatia “Centrul Roman de Initiative”

Președinte

Răzvan DARABAN