Necesitate

Cursurile de instruire si de certificare a competentelor TIC prin standardul ECDL sunt necesare adaptarii asistentilor medicali din Romania la noile tehnologii, in contextul procesului de informatizare a sistemului de sanatate si asigurarii accesului acestuia la societatea informationala.

Utilitate

Numeroase guverne europene, printre care si Guvernul Romaniei au introdus standardul ECDL in strategiile de informatizare ale administratiei publice si de pregatire a angajatilor din intreprinderile si institutiile de stat. Standardul ECDL este prezent in 148 de tari si are peste 9 milioane de candidati inscrisi la program.

Cursuri TIC

Rolul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în creșterea adaptabilității și competitivității  prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC

 

 

Pentru ca cetățenii României să devină cetățeni europeni care beneficiază de o anumită calitate a vieții din punct de vedere al domeniului sănătății este evident faptul că țara noastră trebuie să pună accent pe dezvoltarea infrastructurii fizice, dar şi pe domeniul social şi pe calitatea serviciilor oferite.

Informatizarea este necesară, pentru a cunoaște cu adevărat resursele care intră în sistem, modul lor de utilizare și, dacă, în final, calitatea serviciilor se ridică la nivelul resurselor introduse in sistem.

Astfel un obiectiv foarte important de atins îl reprezintă creșterea adaptabilității și competitivității angajatilor prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC facilitându-se astfel dezvoltarea competențelor în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu piața muncii.

Acest obiectiv poate fi atins prin promovarea și sprijinirea formării profesionale și prin participarea la cursuri de formare TIC cât și prin promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibilă a muncii  într-un sistem  eficient prin informatizare în vederea adoptării de noi practici de lucru și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Procesul educativ este influenţat puternic de resursele materiale pe care le are la dispoziţie, competitivitatea depinzând în mare măsură de resursele umane.

Prin obținerea competențelor certificate în TIC se urmărește să completeze și să facă funcțional programul Ministerului Sănătății de informatizare al sistemului sanitar din România, program ce a pus la dispoziție doar infrastructura nu și metodele de utilizare a acesteia. Este foarte clar ca o investiție doar în infrastructură fară a investi și în obținerea competențelor pentru utilizarea eficientă a acestei infrastructuri devine o investiție ineficientă.

Personalul din sectorul public si privat are nevoie de o organizare mai eficientă a muncii care să ducă la o creștere a serviciilor furnizate. Angajatii trebuie să dobândească competențe de utilizare a calculatorului în vederea folosirii eficiente a acestuia și pentru a contribui la procesul de informatizare din sistem.

 

TIC – ÎN SISTEMUL MEDICAL DIN ROMÂNIA

Cardul naţional va fi un document care va deveni obligatoriu pentru fiecare asigurat ce doreşte să acceseze servicii medicale în unităţile sanitare din reţeaua publică, dar şi pentru medicii din sistem care vor primi, la rândul lor, un certificat digital profesional.

Implementarea cardului naţional de sănătate reprezintă o necesitate pentru eficientizarea sistemului sanitar. Acest proiect reprezintă de fapt primul pas spre informatizarea sistemului medical care va conduce la o disciplină financiară şi medicală.

Introducerea cardului va aduce beneficiu atât pacienţilor, cât şi autorităţilor sanitare. Pacienţii vor scăpa de birocraţie şi de drumurile între serviciu şi casa de asigurări pentru a dovedi calitatea de asigurat când au nevoie de servicii medicale sau concedii medicale, autorităţile vor putea cunoaşte exact câte servicii medicale au fost efectuate unui pacient, care sunt nevoile reale în sistem.

Suplimentar va exista o creșterea eficienței la locul de muncă cât și o diminuare a cererii de asistență IT în timpul lucrului ceea ce va contribui la o scădere relevantă a timpului dedicat realizării unor activități prin intermediul calculatorului ceea ce va conduce și la o scădere a costurilor financiare ale instituției.

Persoanele vizate în obținerea acestor competențe TIC vor avea acces egal la activitățile proiectului și vor contribui la promovarea egalității și tratamentului egal între femei și bărbați structura cursurilor fiind aceeași pentru ambele categorii de gen.

Mai mult decât atât, peste 75% din persoanele instruite vor fi femei deoarece meseriile din sectorul sanitar sunt preferate într-o proporție mult mai mare de femei decât de bărbați, datorită aptitudinilor și responsabilităților necesare. Astfel se asigură creșterea participării durabile și progresul femeilor în activitatea profesională.

Obiectivul central al promovării dezvoltării durabile este constituirea premisei de a avea angajați cât mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare din sectorul medical și pentru a acționa cu responsabilitate față de generațiile viitoare.

În categoria educație medicală continuă obiectivele urmărite le reprezintă revizuirea curriculelor de pregătire, revizuirea specialităților și atestatelor conform cu cerințele Uniunii Europene, stabilirea unor criterii mai severe pentru evaluarea cunoștințelor profesionale de-a lungul formării prin programele de rezidențiat. Practic se dorește îmbunătățirea pregătirii profesionale continue a personalului medical și creșterea abilităților de comunicare a acestora.

Aspectele contextului actual, descrise mai sus, impun cunoștințele și abilitățile de operare a calculatoarelor ca necesități stringente, atât în practica clinică cât și în procesul de perfecționare profesională a asistenților medicali.

Cunoștințele și abilitățile dobândite vor determina:

  • sporirea proficienței în utilizarea noilor tehnologii, a echipamentelor computerizate,
  • îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor profesionale, prin utilizarea site-urilor profesionale dedicate;
  • participarea on-line la procesul de comunicare ce va dezvolta conștiința apartenenței la o categorie profesională, sentimentele de confidență, schimbarea modelului comportamental prin creșterea gradului de acceptare a tehnologiilor computerizate ca instrumente de bază;
  • comunicarea cu organizații profesionale de profil din intreaga lume. Pe lângă aportul deosebit de importat al acestui demers în ceea ce privește informarea, participarea on-line la procesul de comunicare dezvoltă conștiința apartenenței la o categorie profesională și sentimentele de confidență și mândrie profesională, aspecte ce se reflectă direct și au o deosebită importanță în atitudinea față de personale cu care interacționăm la nivel profesional și în special în atitudinea față de pacient.