ANUNT DECALARE TERMEN DEPUNERE OFERTE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI POSDRU ID 57946

Written by cri. Posted in Anunturi

 

ANUNT DECALARE TERMEN DEPUNERE OFERTE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI POSDRU ID 57946

Va aducem la cunostinta ca termenul de depunere al ofertelor si respectiv deschiderea ofertelor se decaleaza dupa cum urmeaza:

-          data si ora limita de depunere a ofertelor:  07.10.2013, ora 11:00

-          data si ora deschiderii ofertelor: 07.10.2013, ora 17:00

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUISERVICII PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI POSDRU ID 57946

Written by cri. Posted in Anunturi

Nr. 756/02.10.2013

Raspuns solicitare clarificare documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii publicitate si promovare aferenta proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946 „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Urmare unor solicitari de clarificari privind prevederile documentatiei de atribuire, va comunicam urmatoarele:

INTREBARE 1

In caietul de sarcini, autoritatea contractanta solicita afisare banner pe site-uri de stiri si de sanatate cu minimum 1.000.000 clienti unici. Dorim sa mentionam ca la categoria sanatate doar 1 singur site se incadreaza cerintelor. Asadar, va rugam sa acceptati si site-uri cu mai putini vizitatori unici, insa care incadreaza in site-urile care ating grupul tinta al proiectului.

Atasam print screen pentru detaliere de pe site-ul trafic.ro

RASPUNS

La categoria site-uri sanatate, bannere-le se vor afisa pe 2 site-uri de sanatate situate in top 5 ca numar de vizitatori conform www.trafic.ro sau la Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI) sau echivalent.

 

INTREBARE 2

In caietul de sarcini, autoritatea contractanta doreste publicare de banner pe site-uri de stiri si de sanatate. Va rugam sa mentionati dimensiunea bannerului

RASPUNS

Dimensiunea banner-ului este prevazuta in caietul de sarcini la pag. Nr. 19, respectiv : leaderboard  728×90 px.

INTREBARE 3

Va rugam sa confirmati ca, in cazul intreprinderilor incadrate in categoria IMM (si care fac dovada acestui lucru), garantia de participare la procedura se poate constitui in cuantum de 1% din valoarea estimata a contractului.

 RASPUNS

In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, „IMM-urile beneficiaza de o reducere a garantiei de participare cu 50%”. In acest sens, se va depune Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor.

INTREBARE 4

Referitor la modelul de contract din documentatie, dorim sa facem urmatoarele modificari:

a. Art. 18.1.(1) În cazul în care PRESTATORUL, din vina sa exclusivă, nu prestează serviciile în conformitate cu Propunerea tehnică si comenzilor ferme ale achizitorului,  ACHIZITORUL are dreptul de a percepe, fără ca prin aceasta să se aducă atingere altor drepturi ale sale conform contractului, majorări de întârziere pentru fiecare zi scursă între termenul de prestare a serviciului indicat în contract (exclusiv) şi termenul efectiv de prestare (inclusiv). In aceste situaţii, PRESTATORUL este considerat ca fiind de drept în întârziere, fără să fie necesară îndeplinirea oricăror formalităţi, începând de la data împlinirii termenului la care acesta trebuia să îşi execute obligaţia, iar aplicarea de daune- interese de către achizitor nu absolvă PRESTATORUL de obligaţia de prestare a serviciilor respective.

(2) Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA.

Solicitam eliminarea cerintei de plata a daunelor interese, fiind deja percepute penalitati. Propunem modificarea punctului (2) astfel: Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul serviciilor neprestate, exclusiv TVA.

b. Art. 18.3. – (1) Nerespectarea plăţii de către ACHIZITOR în termenele prevăzute prin acest contract nu dă dreptul PRESTATORULUI de a suspenda executarea serviciilor, acesta având dreptul de a apela la clauza prevăzută la art. 19.2.

Punctul 19.2. nu exista in modelul de contract.

c. Art. 21.2. – ACHIZITORUL este îndreptăţit să recupereze de la PRESTATOR orice prejudicii suferite din vina PRESTATORULUI, care sunt descoperite după încetarea contractului, în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti aplicabile.

d. Art. 21.3. – PRESTATORUL este obligat să returneze orice sume plătite în exces faţă de valoarea finală certificată a contractului, în termen de 10 zile de la primirea unei notificări în acest sens din partea ACHIZITORULUI. In cazul în care nu se conformează acestei obligaţii, achizitorul are dreptul de a aplica majorări de întârziere, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art 19. Orice plăţi parţiale efectuate de către prestator vor acoperi şi majorarea astfel calculate..

Solicitam eliminarea art. 21.2. si 21.3 intrucat toate obligatiile si drepturile partilor trebuie indeplinite si respectate pe perioada derularii contractului, solicitarile ulterioare nefiind justificate. Mai mult, toate produsele si serviciile vor fi predate in baza unui process verbal de predare-primire acceptat de ambele parti. Consideram ca acceptarea acestui process verbal, precum si plata facturilor aferente prestarii serviciilor sunt dovada bunei prestari a contractului si nu justifica prejudiciile descoperite si solicitate dupa incetarea contractului

RASPUNS

A. Draftul contractului face parte integranta din documentatia de atribuire iar autoritatea contractanta trebuie sa ia toate masurile pentru indeplinirea la timp a serviciilor pentru respectarea termenelor din proiectul POSDRU/81/3.2/S/57946, drept pentru care clauza 18.1 va ramane neschimbata;

B.  Art. 18.3 se va modifica astfel: (1) Nerespectarea plăţii de către ACHIZITOR în termenele prevăzute prin acest contract nu dă dreptul PRESTATORULUI de a suspenda executarea serviciilor, acesta având dreptul de a apela la clauza prevăzută la art. 20.5.

C. si D. – art. 21.2 si 21.3 vor ramane neschimbate in conditiile in care Autoritatea de Management poate refuza rambursarea sumele avansate de achizitor in baza contractului de achizitie din cauze imputabile prestatorului.

 

Totodata, va aducem la cunostinta ca termenul de depunere al ofertelor si respectiv deschiderea ofertelor se decaleaza dupa cum urmeaza:

-          data si ora limita de depunere a ofertelor:  07.10.2013, ora 11:00

-          data si ora deschiderii ofertelor: 07.10.2013, ora 17:00

Va multumim pentru interesul acordat acestei achizitii si va asteptam cu oferta.

Asociatia “Centrul Roman de Initiative”

Președinte

Răzvan DARABAN

ANUNT DE PARTICIPARE LA procedura de atribuire a contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

ANUNT DE PARTICIPARE

Procedura de atribuire a contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

 Denumire proiect:  „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Denumire contract : servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

  • servicii de creatie, productie si difuzare spot TV – 1 spot TV, durata minima 20 secunde, minimum 60 de difuzari
  • servicii de publicitate online – 1 banner online cu minimum 500.000 de afisari si 4 articole de presa online
  • servicii de publicitate in presa scrisa -  4 articole publicate intr-un ziar cu aparitie cotidiana
  • materiale promotionale conform caiet de sarcini
  • serviciile de evaluare post-campanie

 

Locul de desfasurare: mass-media, on-line.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.12.2013

Valoarea estimată: 450.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 04.10.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  04.10.2013, ora 13.00

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la punctul de lucru indicat mai sus, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

DOCUMENTELE ACHIZITIEI:

1. DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

2. FORMULARE

3. PROIECT CONTRACT

4. MANDAT TV

5. DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE

Anunt privind achizitia de servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Data publicarii anuntului in Curierul National: 19.08.2013

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel.

Obiectul contractului consta in: servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel, cod CPV 55120000-7, dupa cum urmeaza: servicii hoteliere-cazare cu mic dejun- 17 camere single X 2 nopti; servicii restaurant -pranz, 37 persoane X 2 ; servicii restaurant cina, 17 persoane X 2; sala de conferinta echipata cu capacitate minima de 40 de persoane; coffee break – 37 persoane X 3. Serviciiile se vor presta in urmatoarele localitati: Galati, Brasov, Pitesti, Craiova.

Asociatia “Centrul Român de Initiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniasi si cu Societatea de Analize Feministe ANA, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; valoarea estimata a contractului este de 93.960 lei fara TVA; durata contractului este pana la 30.11.2013 .

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numarul de telefon:  031 43 70 584 sau prin fax la nr: 031 43 80 292.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  26.08.2013, ora 12.00.

DESCARCATI DOCUMENTATIA ACHIZITIEI:

1. Caiet de sarcini

2. Formulare

3. Proiect de contract

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie având ca obiect servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect: „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”

Denumire contract: servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie având ca obiect servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului: servicii publicitate online ( 2.000.000 bannere si 3 advertoriale), caravana informare si distributie materiale promotuinale, realizare materiale promotionale, conferinta de presa, servicii monitorizare post-campanie.

Locul de desfasurare: Bucuresti si 10 locatii din tara.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.10.2013

Valoarea estimată: 400.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 16.08.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  16.08.2013, ora 14.00

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la punctul de lucru indicat mai sus, persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

1. Documentatie

2. Formulare

3. Proiect de contract

 

Anunt privind achizitia de servicii contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Data publicarii anuntului in Curierul National: 08.05.2013

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de publicitate si promovare.

Obiectul contractului consta in: servicii de publicitate si promovare.

Asociatia “Centrul Român de Initiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniasi si cu Societatea de Analize Feministe ANA, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; valoarea estimata a contractului este de 500.000 lei fara TVA; durata contractului este pana la 30.11.2013 .

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numarul de telefon:  031 43 70 584 sau prin fax la nr: 031 43 80 292.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  15.05.2013, ora 12.00.

Anunt privind procedura de achizitie directa având ca obiect servicii de editare si productie materiale promotionale in cadrul proiectului POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

Written by cri. Posted in Anunturi

 

 

 

Denumire proiect:  „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”

Denumire contract : servicii de editare si productie materiale promotionale  in cadrul proiectului POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   servicii de editare si productie materiale promotionale

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 12.000 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 23.04.2013, ora 12.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 23.04.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/.

 

Descarcati documentatia

1. Invitatie de participare

2. Documentatie ofertanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț privind procedura de achiziție directă având ca obiect produse birotică în cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  “Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov – O şansă pentru viitor!”

 

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 21.370 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 25.03.2013, ora 11.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor:  25.03.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

Descărcați documentația completă:

1. Documentație

2. Formular 7

3. Formulare 1

4. Formulare 79500

 

 

 

 

 

 

 

Anunt privind achizitia directa având ca obiect produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  „Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră”

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 43.000 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 22.03.2013, ora 12.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 22.03.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

Descărcați documentația completă:

1. Documentatie de participare

2. Formular 1

3. Formular 7

4. Formulare 79706