Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

  • Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
  • Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
  • Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
  • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
  • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale 1 ;
  • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
  • Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Intervenţia FSE în România va sprijini atingerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice din domeniul dezvoltării resurselor umane, contribuind în mod real la implementarea Strategiei Europene de Ocupare şi la atingerea obiectivului general privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune.

Elaborat în contextul Planului Naţional de Dezvoltare 20072013 şi în acord cu Priorităţile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, POS DRU este un instrument important în sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale. Mai mult, investiţiile în capitalul uman vor completa şi vor conferi sustenabilitate creşterii productivităţii pe termen lung. O forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, este esenţială pentru o economie competitivă şi dinamică. România va promova politici active pe piaţa muncii pentru creşterea adaptabilităţii şi flexicurităţii forţei de muncă. Se preconizează obţinerea unui nivel mai înalt de participare pe piaţa muncii, ca fundament al unei economii competitive bazate pe cunoaştere.

POS DRU a fost elaborat sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitaţii de Şanse. În timpul consultărilor au fost implicate următoarele instituţii: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice, Institutul Naţional de Statistică, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Comisia Anti Sărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, Turismului si Profesiilor Liberale, alte ministere de linie şi agenţii. De asemenea, au avut loc consultări pe scară largă cu partenerii sociali, organizaţii ale societăţii civile, administraţia publică şi alţi actori relevanţi.