Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are ca şi principal instrument de finanţare Fondul Social European (FSE).

Obiectivele şi priorităţile POCU 2014-2020:

  1. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;

  2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare;

  3. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții;

care se concretizează în următoarele priorităţi:

–   accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;

–   reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;

–   integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri;

–   integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii;

–   îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate;

–   activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;

–   creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite;

–   creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv  asistență medicală și servicii sociale de interes general;

–   sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;

–   adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor;

–   promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;

–   strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității;

–   modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante;

pentru care în perioada 2014-2020 se vor lansa măsurile de sprijin fnanciar nerambursabil prin axele prioritare:

–   Locuri de muncă pentru tineri

–   Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET

–   Locuri de muncă pentru toţi

–   Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

–   Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

–   Educaţie şi competenţe

–   Asistenţă tehnică

Informații actualizate despre program găsiți pe: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#axe-finanțare.