Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC) reprezintă o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Domenii de specializare inteligentă susţinute de POC 2014-2020:

  1. Bio-economie;

  2. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;

  3. Energie şi mediu;

  4. Eco-tehnologii;

  5. Sănătate;

  6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale;

materializate în obiectivele tematice:

Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

care se concretizează în următoarele axe prioritare:

Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor având ca şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor specifice:

-       Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI

-       derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

-       Măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐urilor innovative

-       Credite şi garanţii în favoarea IMM‐urilor inovative şi a organizaţiilor de

-       cercetare care răspund cererilor de piaţă

-       Sprijinirea spin –off‐urilor şi start –up‐urilor innovative

-       Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

-       Mari infrastructuri de CD

-       Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil

-       Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI international

-       Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru

-       consolidarea capacității CD

Axa Prioritară 2: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitive având ca şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor specifice:

-       Creșterea eficienței, interoperabilitatii și securitatii serviciilor administrației publice, prin dezvoltarea aplicatiilor TIC

-       Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐learning, e‐incluziune, e‐sănătate și ecultura

-       Facilitarea e‐comert și utilizarea în afaceri a TIC

-       Îmbunătățirea infrastructurii in bandă largă și a accesului

Informații suplimentare despre program găsiți accesând: http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014.